Preventieplan KKO Zanglust vzw

Laatste update: zondag 27 september 2020, 18:10

Preventieplan zoals toegepast door het Koninklijk Koor en Orkest Zanglust vzw (hierna afgekort tot “Zanglust”) om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan bij de heropstart van de muziekrepetities in het najaar 2020.

Dit document werd opgesteld door het bestuur van Zanglust, onder redactie van het Zanglust secretariaat. De contactpersoon is Philippe Vindevogel, voorzitter@zanglust.be.

Inleiding

Ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus en de opgelegde maatregelen vanwege de overheid werden alle repetities, concerten en optredens van het Zanglust vanaf 12 maart 2020 geannuleerd.

In het kader van de voorbereiding van een mogelijks veilige heropstart voorziet de vereniging in een preventieplan. Dit preventieplan beschrijft de voorwaarden waarmee de repetities voor koor en orkest op een veilige manier zouden kunnen worden herstart.

Bij een heropstart van zijn activiteiten wil de vereniging er alles aan doen om zijn leden in de meest veilige omstandigheden, samen te brengen.

Het voorliggende preventieplan is gebaseerd op een aantal bronnen, hieronder vermeld.

 • Het basisprotocol Cultuur, zoals gepubliceerd door het Departement Cultuur, Jeugd & media van de Vlaamse Gemeenschap: “Basiskader voor een veilige heropstart in de cultuursector”.
 • Documenten, beschikbaar gesteld door Koor en Stem:
  • Draaiboek Koor en Stem
  • Leidraad Koor en Stem
  • Officiële Richtlijnen Koor en Stem
  • Stappenplan Koor en Stem
  • Voorbeeld gedragscode Koor en Stem
 • Documenten, beschikbaar gesteld door Vlamo, versie 5 juni 2020
  • Leidraad voor een veilige heropstart

Heropstart van de activiteiten

In normale omstandigheden wordt het werkjaar van de vereniging gestart met een zomerevenement eind augustus. Omwille van de onzekere situatie begin juli werd deze augustus-activiteit in 2020 geannuleerd.

De activiteiten van de muzikanten betreffen het instuderen van nieuwe muziekstukken, het repeteren van concerten, respectievelijk de repetities op dinsdagavond voor het koor en op vrijdagavond voor het orkest. Dit gebeurt onder leiding van de dirigent. Er is geen publiek aanwezig bij deze activiteiten.

De gegevens en de situatie begin juli 2020 openden het perspectief om de repetities in vanaf september 2020 te hervatten, rekening houdend met de geldende maatregelen en voorschriften.

Bij een herstart van de repetities wordt rekening gehouden met de resultaten van een voorafgaande elektronische bevraging bij de leden.

De voorziene locatie en tijd

De repetities zullen doorgaan in het schip van de O.L.V. kerk, Stationsstraat te Tielt.

Deze ruimte laat toe om de muzikanten voldoende te spreiden met inachtneming van een minimum onderlinge afstand van 2 meter tussen alle musici.

Deze ruimte laat ook toe om een veilige circulatie van personen te organiseren. Door de afmetingen en de hoogte van het schip van de O.L.V. kerk, als repetitieruimte, is er een ruime natuurlijke verluchting aanwezig.

Om het risico op besmetting te verminderen worden de repetities, zowel voor het koor als voor het orkest, georganiseerd zonder pauze en beperkt tot maximum anderhalf uur, stipt tussen 20h15 en 21h45. Het koor repeteert wekelijks op dinsdagavond, het orkest wekelijks op vrijdagavond, afwisselend de strijkers en de blazers om de 14 dagen.

Maatregelen ten aanzien van de leden

De maatregelen die genomen worden en die beschreven worden in een Gedragscode gelden voor elk lid van Zanglust dat deelneemt aan de repetities. Omwille van de strikte deelnamevoorwaarden worden enkel Zanglust muzikanten toegelaten tot de repetities.

Door het Zanglustbestuur wordt via e-mail aan alle leden van de vereniging
gecommuniceerd welke maatregelen in acht moeten worden genomen bij de wekelijkse repetities. Bij elke repetitie worden deze maatregelen mondeling herhaald door de dirigent of een aangewezen persoon.

Nieuwe maatregelen en updates van maatregelen worden via e-mail tijdig medegedeeld aan de muzikanten.

Bij elke repetitie is er een “corona-coördinator” aanwezig die de toepassing van de genomen maatregelen opvolgt en de leden er op aanspreekt maar die ook het aanspreekpunt is voor vragen en opmerkingen.

In het kader van contact-tracing moeten de leden zich expliciet en voorafgaand elektronisch aanmelden voor deelname aan de repetities. Ter bevestiging van hun aanwezigheid melden zij zich, bij het binnenkomen van de repetitieruimte en dit bij elke repetitie, aanwezig. De aanwezigheid wordt genoteerd op een aanwezigheidslijst door de “corona-coördinator”.

Bij de eerste deelname aan een repetitie onder corona maatregelen bezorgen de leden een door hen zelf afgedrukt, gedateerd en ondertekend exemplaar “voor gelezen en goedgekeurd” van de Gedragscode die hen door Zanglust elektronisch bezorgd werd.

Wie aanwezig is zonder zich voorafgaand te hebben aangemeld zal door de “coronacoördinator” enkel worden toegelaten tot de repetitie indien de schikking en bezetting van de repetitieruimte het toelaat om een extra persoon te laten deelnemen en indien hij/zij, door ondertekening van de Gedragscode, zich akkoord verklaart om alle genomen maatregelen te respecteren. De “corona-coördinator” zorgt ervoor dat de aanwezigheidslijst wordt vervolledigd en de gedragscode wordt gelezen en ondertekend.
De “corona-coördinator” overlegt met de dirigent die een plaats toewijst.

Wie ziek is of een van de COVID-symptomen vertoont (hoest, koorts, keelpijn, verlies van smaak of ademhalingsproblemen) kan niet deelnemen aan de repetities.

Voor wie met de wagen komt wordt gevraagd om jassen, tassen en andere persoonlijke spullen zo veel als mogelijk in de wagen achter te laten. Voor wie deze mogelijkheid niet heeft wordt in de onmiddellijke omgeving van de repetitieruimte een ruime bergplaats voorzien.

Alle muzikanten dragen een persoonlijk mondmasker bij het betreden en verlaten van de repetitieruimte en respecteren ten allen tijde de afstandsregel van 1,5 meter.

Het is momenteel een vereiste zijn om ook gedurende het zingen een mondmasker te dragen.

Er is geen lichamelijk contact bij begroeting: geen handen geven, geen knuffels, niet kussen. Door de “corona-coördinator” of iemand van het bestuur wordt hierop strikt toegezien en wordt erop gewezen wanneer leden deze regel overschrijden.

Aan de muzikanten wordt gevraagd om gedurende de repetities minimaal te drinken indien hiervoor extra bewegingen met het mondmasker nodig zijn. Leden zorgen persoonlijk voor hun drank. Gedurende de repetities worden geen drankflessen uitgewisseld.

Opstelling en verplaatsing van de muzikanten

De opstelling van de muzikanten gedurende de repetities gebeurt met een onderlinge afstand van 2 meter. Er wordt een plaats toegewezen die wordt vastgehouden gedurende het volledige verloop van de repetitie. Op basis van de lijst van aanmelding wordt dus vooraf een plaats schikking opgemaakt en kenbaar gesteld. Onderstaande afbeelding illustreert de opstelling van de muzikanten ten aanzien van de dirigent.

Alle aanwezige muzikanten raken enkel hun eigen gepersonaliseerde spullen aan. Items worden niet achtergelaten. Spullen worden niet verplaatst indien niet nodig (ook al is het om behulpzaam te zijn, bv. muzikanten verplaatsen hun pupiters niet).

Alle muzikanten dragen te allen tijde een mondmasker. Indien noodzakelijk kunnen de muzikanten gedurende het spelen en wanneer ze zich op hun vaste plaats bevinden het mondmasker afzetten.

Externen worden niet uitgenodigd voor een bezoek. Nieuwe leden die zich aanmelden worden voorafgaand gebriefd vooraleer ze worden toegelaten tot de repetities.

Aan alle muzikanten wordt gevraagd om niet langer te blijven dan nodig, wanneer de repetitie beëindigd is.

Het verlaten van de repetitieruimte gebeurt één per één op een gedisciplineerde en geduldige wijze.

Muzikanten dichtst bij de uitgang verlaten het eerst de repetitieruimte, wie zich het verst van de uitgang het laatst.

Smalle trappen of doorgangen worden voorzien van voorrangsregels. Wie de ruimte verlaat krijgt altijd voorrang.

Eventuele ontmoetingsruimtes voor de muzikanten worden voorzien van markeringen die de 1,5 m visualiseren. Het aantal aanwezige personen wordt beperkt. Meubilair wordt voorafgaand ontsmet.

Algemene hygiëne regels

Iedereen respecteert steeds de basis hygiëneregels. Ter herinnering een opsomming van een aantal basisregels:

 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak. Ontsmet nadien je handen.
 • Hoest of nies in de binnenkant van de elleboog als er geen papieren zakdoekje beschikbaar is. Ontsmet nadien je handen.
 • Kom niet met je handen aan je gezicht.
 • Was / ontsmet zeer regelmatig je handen en dit minimum bij aankomst op de werkplek, bij het verlaten van de werkplek, na het snuiten van de neus, na gebruik van het sanitair.

Door de vereniging wordt in de repetitieruimte een handgel met alcohol voorzien.

Door de vereniging wordt voor elke deelnemende muzikant een persoonlijk flesje met ontsmettingsgel voorzien.

Door de vereniging worden in de repetitieruimte een aantal reserve mondmaskers voorzien.

Elke muzikant is verantwoordelijk voor de eigen partituren. Nadat deze ter beschikking werden gesteld door de vereniging (digitaal via de site of fysiek uitgeprint) beheert elke muzikant de eigen partituren en wisselt deze niet uit. Na afloop van de repetitie volgen de leden de aanduidingen van de verantwoordelijke en de dirigent voor het archiveren van de partituren. Koorleden kunnen hun partituren thuis bewaren of inleveren, orkestleden leveren de partituren in.

Iedere muzikant zorgt voor een persoonlijk potlood om aantekeningen te maken op zijn partituur.

In de repetitieruimte wordt een handleiding voorzien met betrekking tot de essentiële hygiënemaatregelen.

Het gebruik van het sanitair.

Het gebruik van het sanitair wordt zoveel mogelijk vermeden: aan de muzikanten wordt gevraagd om hun voorzorgen te nemen zodat ze het gebruik van het sanitair kunnen vermijden.

Wie het sanitair toch moet gebruiken sluit de doorgang af met een koord (ketting). Dus eerst handen ontsmetten, dan koord of ketting manipuleren zodat iedereen weet dat het sanitair bezet is, gebruik sanitair, ontsmetten van de klink bij het verlaten, handen wassen, koord of ketting manipuleren en als laatste terug handen ontsmetten.

Als de handen met water en zeep gewassen worden, worden ze gedroogd met papieren doekjes die weggegooid worden in een afsluitbare afvalbak.

Deuren blijven zoveel mogelijk openstaan.

Het vastnemen van de klink met de hand wordt vermeden: idealiter wordt gebruik gemaakt van de elleboog.

Hetzelfde geldt voor de trapleuning, lichtschakelaars, handgrepen van kasten en schuiven, kranen van wastafels, bedieningsknoppen van toestellen en machines … .
Indien dit niet vermeden kan worden, dan wordt gebruik gemaakt van ontsmettende doekjes die in de onmiddellijke en bereikbare nabijheid ter beschikking zijn.

Specifiek voor het orkest

Instrumenten worden niet uitgewisseld tussen de muzikanten.

De instrumentenkist wordt naast de eigen stoel geplaatst zodat er geen bijkomende verplaatsingen in de repetitieruimte nodig zijn.

De repetitie kan pas starten als iedereen zijn plaats heeft bezet.

Muzikanten die kunnen repeteren zonder mondmasker zetten hun mondmasker pas af vanaf de start van de repetitie.

Blaasinstrumenten

Muzikanten die een blaasinstrument bespelen produceren aerosol en druppelvorming.
Om besmetting tegen te gaan worden volgende specifieke maatregelen genomen.

 • De gebruikelijke methode om vloeistof op de vloer te laten druppelen wordt vermeden.
 • Elke betreffende muzikant voorziet een doek waarop de vloeistof wordt opgevangen.
  Deze doeken worden door de musicus na elk repetitieblok of concert weggegooid in een daartoe bestemde gesloten vuilbak.
 • Elke betreffende muzikant voorziet in de reiniging van zijn instrument met een doek, doek dat na gebruik wordt meegenomen naar huis.
 • Elke muzikant zorgt voor het desinfecteren van zijn mondstukken/ rieten.
 • Het verwijderen van condenswater uit kleppen door heftig blazen is niet toegelaten.
 • De muzikanten hebben de verantwoordelijkheid hun handen te desinfecteren na contact met de vloeistof bij het schoonmaken van hun instrument.

Indien er binnen de 3 dagen na de repetitie andere activiteiten doorgaan op dezelfde locatie wordt de vloer in het werkgebied van de blazers grondig gereinigd door de coördinator.

Tussen de koperblazers en houtblazers worden schermen van doorzichtig materiaal geplaatst.

Materiaal

Na afloop van de repetitie volgen de muzikanten de aanduidingen van de
verantwoordelijke en dirigent voor het ontsmetten, verplaatsen en opbergen van pupiters en ander materiaal zoals plexi-schermen,… . Indien gevraagd brengt elke muzikant zijn pupiter terug naar de voorziene opslagruimte.

Na afloop van de repetitie brengt elke muzikant het plexi-scherm dat hem eventueel aan zijn rechterzijde beschermt terug naar de voorziene opslagruimte en ontsmet dit vooraleer daar achter te laten.